Logotyp
       Anpassa | Kontakt | Webbkarta |
English

Om programmet

Målsättningen med Chemitecs är att öka förståelsen och kunskapen om emissioner av organiska ämnen från varor. Forskningsresultaten i Chemitecs kan förhoppningsvis stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram som ska minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Programmet startade december 2007 och ska pågå till  december 2012.

Forskargrupperna i Chemitecs arbetar i nära samverkan med myndigheter, tillverkare och användare för att identifiera tekniska och sociala aspekter som bidrar till problemet med kemikalieutsläpp från varor.

Chemitecs har identifierat särskilt besvärliga kemikalier, varor och användningsmönster genom en urvalsstrategi. Därefter tittar man på hur mycket kemikalier som emitteras och hur stora dessa källor är i förhållande till andra källor såsom till exempel utsläpp från punktkällor och transporter.

Programmet undersöker även användarnas, tillverkarnas och myndigheternas uppfattning om vilka risker som finns med utsläpp av organiska ämnen, samt hur de upplever information kring dessa risker och hur de hanterar denna information.

Chemitecs analyserar också både frivilliga åtaganden och lagstiftade åtgärder som rör riskerna med emissioner av kemikalier från varor. Slutligen arbetar man fram en färdplan med tydliga indikatorer anpassade till det nationella miljömålet En giftfri miljö.

Chemitecs ska därmed klargöra hur stort problemet med kemikalier som sprids till miljön via varor egentligen är. Programmet har en budget på 24 Mkr.

ChEmiTecs projekt Projekt 8:  Syntes och förverkligande Projekt 6:  Problemuppfattning Projekt 7:  Åtgärdsstrategier Projekt 4:  Kvantifiering av emissioner Projekt 5:  Dimensionering av problemet Projekt 2:  Identifiering av problematiska kombinationer av kemikalier/varor/användningsområden Projekt 3: Kemisk stabilitet och toxikologiska aspekter Projekt 1: Policies, begrepp och indikatorer
Senast ändrad: 2013-09-24